Cornell University
Zafar Nazarov
Zafar Nazarov
EDI Extention Faculty

Cornell University, ILR School
Employment and Disability Institute
305 Dolgen Hall
Ithaca, NY 14853-3901
Tel: 607.255.3083
Email: zen2@cornell.edu